You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

NawierzchniePłyty chodnikowe tłoczone

40 x 40 x gr. 5 cm


Płyt­kę ce­chu­je trwa­łość fak­tu­ry, jest an­ty­po­śli­zgo­wa, mro­zo­od­por­na, oraz od­por­na na ście­ra­nie. Płyt­ki efek­tow­nie har­mo­ni­zu­ją z oto­cze­niem, a wzglę­dy wi­zu­al­ne idą w pa­rze z so­lid­nym wy­ko­na­niem i no­wo­cze­sną tech­no­lo­gią. Pro­po­nu­je­my Pań­stwu płyt­kę tło­czo­ną w czte­rech ko­lo­rach: sza­ry, żół­ty, czar­ny i czer­wo­ny oraz dwóch wzo­rach ozna­czo­nych sym­bo­la­mi: T4 i T4R.
WAGA:

18 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

96

WAGA PALETY:

1.728 kgWzory i kolory: