You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

NawierzchniePłytka ogrodowa rybia łuska

Ø 46 x gr. 4,8cm/ Ø 80 x gr. 4,8cm


Płyt­ka ogro­do­wa RY­BIA ŁU­SKA to ofer­ta ad­re­so­wa­na do bu­dow­nic­twa jed­no­ro­dzin­ne­go do za­go­spo­da­ro­wa­nia te­re­nu ze­wnętrz­ne­go z za­sto­so­wa­niem na na­wierzch­nie lek­kie, tj. doj­ścia ta­ra­so­we, ścież­ki w ogro­dach itp. W pro­gra­mie pro­duk­cji wy­stę­pu­je w dwóch wiel­ko­ściach o śr. 60 i 80 cm. Na za­mó­wie­nie ist­nie­je moż­li­wość wy­ko­na­nia in­nych wiel­ko­ści: o śr. 40x4 cm, 50x6 cm, tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go i wy­stę­pu­ją w ofer­cie we wszyst­kich ko­lo­rach two­rzo­nych z gry­sów i żwi­rów z frak­cji od 2 mm do 10 mm. Płyt­kę cha­rak­te­ry­zu­ją naj­wyż­sze wa­lo­ry użyt­ko­we: an­ty­po­śli­zgo­wość po­przez za­sto­so­wa­ne su­row­ce, mro­zo­od­por­ność po­przez tech­no­lo­gię oraz es­te­ty­ka wkom­po­no­wa­na w cie­płą zie­leń ogro­dów. Płyt­ki RY­BIE ŁU­SKI po­przez swój kształt i fak­tu­rę da­ją sze­reg po­my­słów na cie­ka­we kształ­to­wa­nie na­wierzch­ni i umo­żli­wia­ją two­rze­nie krę­tych ście­żek.
WAGA:

28kg/ 48 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

24/24

WAGA PALETY:

672 kg/ 1.152 kg