You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGODonica "WISA S" deco

45 x 45 x wys. 45 cm


To no­wo­ść wzbo­ga­ca­ją­ca ofer­tę pro­duk­tów z be­to­nu ar­chi­tek­to­nicz­ne­go. Jej no­wo­cze­sny de­sign z pew­no­ścią za­in­te­re­su­je zwo­len­ni­ków współ­cze­snych kształ­tów. Pro­sto­ta for­my, su­ro­wość ma­te­ria­łu i wy­so­ka ja­kość wy­koń­cze­nia, two­rzą es­te­tycz­ny ele­ment ar­chi­tek­tu­ry miej­skiej. Z od­po­wied­nio do­bra­ną ro­ślin­no­ścią pod­kre­śli ele­gan­cję i styl da­ne­go frag­men­tu prze­strze­ni.
WAGA:

75 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

6

WAGA PALETY:

450 kg