You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGODonica "Ramona"

75 x 75 x wys. 60 cm


Wiel­kość oraz bo­ga­ta ofer­ta kru­szyw to atu­ty do­ni­cy, któ­ra swo­ją for­mą po­zwa­la na efek­tow­ne wy­eks­po­no­wa­nie du­żych ele­men­tów zie­le­ni przy cią­gach pie­szych, par­kin­gach itp. Jej kształt i wy­mia­ry są do­sko­na­łą pro­po­zy­cją do wy­ko­rzy­sta­nia na du­żych prze­strze­niach.
WAGA:

400 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

2

WAGA PALETY:

800 kg