You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGODonica "Dzwonek M"

Φ 46 x wys. 26 cm


Do­ni­ce Dzwo­nek du­ży i ma­ły to ko­ry­ta kwia­to­we lek­kie z prze­zna­cze­niem do za­sto­so­wa­nia na ta­ra­sach ze­wnętrz­nych, w ogro­dach przy­do­mo­wych ze­wnętrz­nych obiek­tach ga­stro­no­micz­nych itp. Po­sia­da­ją otwór od­wad­nia­ją­cy i od­po­wied­nią głę­bo­kość do za­sa­dze­nia ro­ślin i krze­wów wie­lo­se­zo­no­wych.
WAGA:

33 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

12

WAGA PALETY:

396 kg