You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGOForca

Φ 92 x wys. 32 cm


Pro­po­zy­cja do wy­ko­rzy­sta­nia na więk­szej prze­strze­ni z ele­men­ta­mi zie­lo­ny­mi — moż­li­wość sa­dze­nia ro­ślin i krze­wów wie­lo­se­zo­no­wych. Do­sko­na­ła do uzu­peł­nie­nia gma­chów uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej, pla­ców, skwe­rów.
WAGA:

135 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

2

WAGA PALETY:

270 kg