You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGODonica "Monika"

Φ 40 x wys. 19 cm


Do­ni­ce jak i inne ele­men­ty ma­łej ar­chi­tek­tu­ry bę­dą­ce w ofer­cie na­szej fir­my ce­chu­je sze­ro­ka gama ko­lo­rów fak­tu­ry, któ­rą sta­no­wią barw­ne żwi­ry i gry­sy.
WAGA:

16 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

24

WAGA PALETY:

384 kg