You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KOSZE ULICZNE Z BETONU PŁUKANEGOKosz "Multi" 70 ltr

Ø 62 x wys. 82 cm


Kosz ulicz­ny okrą­gły MUL­TI o wys. 82 cm z wkła­dem z bla­chy ocyn­ko­wa­nej — to re­ali­za­cja po­wsta­ła dla ce­lów wy­po­sa­ża­nia te­re­nów uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej. Za­sto­so­wa­no wkład z bla­chy ocyn­ko­wa­nej z po­piel­nicz­ką, któ­ra jed­no­cze­śnie słu­ży za uchwyt do wy­ję­cia go z gniaz­da i opróż­nie­nia. Ko­sze ulicz­ne wy­ko­ny­wa­ne są w dwu­na­stu ko­lo­rach kru­szyw żwi­rów i gry­sów w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go.
WAGA:

300 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

2

WAGA PALETY:

600 kg