You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KOSZE ULICZNE Z BETONU PŁUKANEGOKosz Mateo 120 ltr

55 x 69 x wys. 98,5 cm

Kosz uliczny owalny o po­jem­no­ści 120 li­trów, z dasz­kiem — wy­po­sa­żo­ny jest w po­kry­wę wy­ko­na­ną z bla­chy ocyn­ko­wa­nej o gru­bo­ści 2 mm do­stęp­ną w ko­lo­rach z pa­le­ty RAL. Chro­ni ona przed opa­da­mi at­mos­fe­rycz­ny­mi, oraz za­bez­pie­cza przed wrzu­tem du­żych pa­czek. Do­dat­ko­wo kosz po­sia­da wkład ze stali i za­mek, umoż­li­wia­ją­cy opróż­nie­nie ko­sza tyl­ko ob­słu­dze. Kształt i waga ko­sza czy­nią go sta­bil­nym, wol­no­sto­ją­cym ele­men­tem wy­po­sa­że­nia te­re­rów ze­wnętrz­nych. Zobacz także kosze uliczne w innych kształtach dostępne w ofercie producenta małęj architektury betonowej np. kosze okrągłe, kwadratowe, prostokątne oraz wielokątne.

WAGA:

230 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

2

WAGA PALETY:

460 kg