STYL-BET PRODUCENT MAŁEJ ARCHITEKTURY- Obudowa pojemników na kosze 3 x 120 ltr - kosze z betonu producent, kosze na śmieci zewnętrzne, betonowa obudowa na kosze 120 ltr
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KOSZE ULICZNE Z BETONU PŁUKANEGOobudowa pojemników 3 x 120 ltr

192 x 84 x wys. 119 cm


Wol­no­sto­ją­ca be­to­no­wa obu­do­wa po­jem­ni­ków na od­pa­dy jest no­wo­ścią na pol­skim ryn­ku. Ofer­ta skie­ro­wa­na jest na po­trze­by bu­dow­nic­twa jed­no­ro­dzin­ne­go do za­bu­do­wy in­dy­wi­du­al­nej i sze­re­go­wej oraz do za­sto­so­wa­nia na pla­cach miej­skich i skwe­rach. Za­sto­so­wa­nie obu­do­wy po­jem­ni­ków na od­pa­dy da­je du­żo istot­nych ko­rzy­ści: utrzy­mu­je po­rzą­dek, ogra­ni­cza wy­do­by­wa­nie się przy­krych za­pa­chów, stwa­rza ład ar­chi­tek­to­nicz­ny, oraz wzbo­ga­ca es­te­ty­kę o­biek­tów. O­bu­do­wy wy­ko­na­no w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go przez co fak­tu­rę ze­wnętrz­ną two­rzy bo­ga­ta ofer­ta żwi­rów i gry­sów frak­cji gru­bej. Do­dat­ko­wą opcją jest moż­li­wość im­pre­gna­cji po­wierzch­ni be­to­nu płu­ka­ne­go co zwięk­sza od­por­ność na sze­reg związ­ków che­micz­nych.
WAGA:

1.040 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

1

WAGA PALETY:

1.040 kgWzory i kolory: