You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

kwietniki Z BETONU PŁUKANEGORamię kwietnika ramowego

73 x wys. 30 cm / 116 x wys. 30 cm / 206 x wys. 30 cm


Ele­men­ty ze­sta­wów KWIET­NIK RA­MO­WY do wy­ko­rzy­sta­nia w do­wol­nym mo­du­ło­wa­niu wiel­ko­ści i wy­so­ko­ści kom­po­zy­cji. Pro­po­no­wa­ne do za­sto­so­wa­nia, np. na traw­ni­kach. Łat­wość mon­ta­żu i bo­ga­ta ko­lo­rys­ty­ka u­łat­wia­ją do­sto­so­wa­nie do każ­dej prze­strze­ni.
WAGA:

26/50/91 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

38/20/10

WAGA PALETY:

988/1.000/910 kg