You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SIEDZISKA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGOSiedzisko "Relax" deco

150/200 x 50 x wys. 45 cm

Pre­zen­to­wa­ne sie­dzi­sko jest no­wym wcie­le­niem be­to­nu ar­chi­tek­to­nicz­ne­go w czy­stej po­sta­ci. Cha­rak­te­ry­zu­je je pro­sto­ta, ele­gan­cja i uni­wer­sal­ność, dzię­ki cze­mu znaj­dzie za­sto­so­wa­nie w wie­lu ty­pach cią­gów pie­szych i te­re­nów zielo­nych.
WAGA:

750/1.100 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

1/1

WAGA PALETY:

750/1.100 kg