You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ŁAWKI Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO


Nowoczesne siedzisko wykonane w technologii betonu architektonicznego, dostępne w dwóch rozmiarach do wyboru

Ławka "Tara" deco

100/200 x 40 x wys. 46,5 cm


Ławka TARA je­st na­szą no­wą prop­ozycją w­ykona­ną w tec­hnologi beton­u architekto­niczneg­o. Cha­rak­te­ry­zu­je ją pro­sto­ta, ele­gan­cja i uni­wer­sal­ność, dzię­ki cze­mu znaj­dzie za­sto­so­wa­nie w wie­lu ty­pach cią­gów pie­szych i te­re­nów zielo­nych. Ofe­ru­je­my dwie wiel­ko­ści - dłu­gość 100 i 200 cm, dostępne w wielu wariantach kolorystycznych.
WAGA:

210/340 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

2/2

WAGA PALETY:

420/680 kg