You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

OgrodzeniaOgrodzenia modułowe pokrywa cokołu


Pro­po­zy­cja w dwóch wer­sjach: po­kry­wa mię­dzy­słup­ko­wa pro­sta i ko­per­to­wa w stan­dar­do­wych wy­mia­rach 50 i 100 cm sze­ro­ko­ści 30 cm. Na ży­cze­nie Klien­tów przy­sto­so­wu­je­my pro­duk­cję do ich za­po­trze­bo­wań, re­ali­zu­jąc in­dy­wi­du­al­ne za­mó­wie­nia — po­kry­wy o sze­ro­ko­ści 40 cm i 58 cm o do­wol­nym po­da­nym wy­mia­rze ich dłu­go­ści.