You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

OgrodzeniaOgrodzenia modułowe pokrywa słupka


Po­kry­wy wy­ko­ny­wa­ne są z be­to­nu płu­ka­ne­go z fak­tu­rą ze­wnętrz­ną two­rzo­ną z na­tu­ral­nych su­row­ców w po­sta­ci gry­sów i żwi­rów. Ze wzglę­du na du­żą o­fer­tę ko­lo­ry­stycz­ną, oraz sze­ro­ką ga­mę wy­mia­rów ist­nie­je moż­li­wość do­pa­so­wa­nia ich nie­mal­że do każ­de­go typu słup­ka ogro­dze­nio­we­go. Na za­mó­wie­nia wy­ko­nu­je­my po­kry­wy z be­to­nu sza­re­go i bar­wio­ne­go.