You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

OgrodzeniaOgrodzenia modułowe pustak międzysłupkowy


In­ną pro­po­zy­cją do wy­ko­na­nia słup­ka ogro­dze­nio­we­go jest pu­stak mię­dzy­słup­ko­wy o wy­mia­rach 50x25x17,5 cm po­zwa­la­ją­cy uzy­skać więk­szą sta­bil­ność słup­ków do mo­co­wa­nia np. bram wjaz­do­wych lub dla efek­tow­ne­go ogro­dze­nia o więk­szym mo­du­le. Pro­po­no­wa­ne po­kry­wy na słu­pek ogro­dze­nio­wy to — ko­per­to­wa 30x55 cm, 1/2 ko­per­ty 30x55 cm lub pro­sta 30x55 cm. Pu­stak mię­dzy­słup­ko­wy o po­da­nym wy­mia­rze słu­ży rów­nież do utwo­rze­nia przę­sła mię­dzy­słup­ko­we­go o do­wol­nej dłu­go­ści z wy­ko­rzy­sta­niem po­kryw mię­dzy­słup­ko­wych pro­stych lub ko­per­to­wych. Uzu­peł­nie­nie przę­seł mię­dzy­słup­ko­wych po­zo­sta­wia­my do in­wen­cji i po­trzeb Klien­tów.