You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Podstawy do parasoliPodstawa do parasola PO25–BMC

Ø 60 x wys. 6 cm


Ofe­ro­wa­ne pod­sta­wy do pa­ra­so­li, wy­ko­na­ne w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go, to es­te­tycz­ne i prak­tycz­ne ele­men­ty wy­po­sa­że­nia ogro­du i miejsc wy­po­czyn­ku. Róż­no­rod­ność kształ­tów i wiel­ko­ści oraz bo­ga­ta ofer­ta uży­tych do pro­duk­cji kru­szyw, da­ją moż­li­wość za­sto­so­wa­nia pod­staw do wie­lu róż­nych mo­de­li pa­ra­so­li. Pro­sto­ta mon­ta­żu i funk­cjo­nal­ność to gwa­ran­cja szyb­kiej i wier­nej re­ali­za­cji po­my­słów klien­ta­. Ist­nie­je moż­li­wość wy­ko­na­nia na za­mó­wie­nie in­nych mo­de­li pod­staw do pa­ra­so­li.