You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Inne produkty z betonu płukanegoPiaskownica L60/8

308 x 308 x wys.60 cm


Pia­skow­ni­ca L60/8 to pro­po­zy­cja stwo­rzo­na z my­ślą o naj­młod­szych użyt­kow­ni­kach, o prze­stron­nej i nie­zwy­kle bez­piecz­nej kon­struk­cji­. Sto­su­jąc na­tu­ral­ne ma­te­ria­ły w po­sta­ci gry­sów i żwi­rów w po­łą­cze­niu z im­pre­gno­wa­nym drew­nem igla­stym otrzy­ma­li­śmy ory­gi­nal­ną for­mę, o bo­ga­tej i wdzięcz­nej ko­lo­ry­sty­ce­. Sta­wia­jąc na wy­so­ką ja­kość i so­lid­ność wy­ko­na­nia zwró­ci­li­śmy szcze­gól­ną uwa­gę na wa­lo­ry es­te­tycz­ne, dzię­ki temu pia­skow­ni­ca ide­al­nie kom­po­nu­je z oto­cze­niem i jest cie­ka­wą ofer­tą dla zie­lo­nych pla­ców za­baw, a od­por­ność na wa­run­ki at­mos­fe­rycz­ne po­zwo­li na jej wie­lo­let­nie użyt­ko­wa­nie. Pia­skow­ni­ca bu­do­wa­na jest z ośmiu ele­men­tów be­to­no­wych dłu­go­ści 1500 mm każ­dy w ukła­dzie czwo­ro­bo­ku czy­li po dwa ele­men­ty na je­den bok, w któ­rym wy­stę­pu­je je­den fun­da­ment krót­szy ozna­czo­ny sym­bo­lem „L” (ja­ko lewy przy rzu­cie z gó­ry). Przed przy­stą­pie­niem do bu­do­wy pia­skow­ni­cy istot­nym jest wy­po­zio­mo­wa­nie i wy­rów­na­nie po­wierzch­ni na któ­rej za­ist­nie­je, oraz za­cho­wa­nie ką­tów 90 stop­ni we wszyst­kich czte­rech ro­gach kon­struk­cji pod­czas mon­ta­żu pia­skow­ni­cy. Po uło­że­niu czwo­ro­bo­ku rów­ne­go w po­zio­mie i pio­nie na­stęp­ną czyn­no­ścią jest mon­taż de­sko­wa­nia pio­no­we­go, prze­mien­nie ele­men­ta­mi co do dłu­go­ści za po­mo­cą śrub zam­ko­wych M10 x 120 po­przez otwo­ry umiej­sco­wio­ne w ele­men­tach w od­le­gło­ści 450 mm od każ­dej kra­wę­dzi. Mon­taż sie­dzi­ska po­ le­ga na uło­że­niu ele­men­tów na po­wierzch­ni po­zio­mej wierzch­niej kon­struk­cji z uwzględ­nie­niem ką­tów 90 stop­ni i przy­mo­co­wa­niu za po­mo­cą gwoź­dzi pier­ście­nio­wych 3,6 x 80 mm w ilo­ści 8 szt. na każ­dy bok. Pia­sek – wy­peł­nie­nie pia­skow­ni­cy po­win­no się­gać 30 cm od po­wierzch­ni sie­dzi­ska­.
WAGA:

3.000 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

palety specjalne

WAGA PALETY:

palety specjalne