You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Inne produkty z betonu płukanegoElementy oporowe murek betonowy

55 x 20 x wys.7 cm


Pro­po­no­wa­ny mur opo­ro­wy for­mo­wa­ny jest z ele­men­tów w po­sta­ci płyt be­to­no­wych — ce­gie­łek. Ofe­ro­wa­ny jest w czte­rech ko­lo­rach, tj. czer­wie­ni ce­gla­stej, żół­ci ku­ku­ry­dzia­nej, czar­nym i ko­lo­rze wła­ści­wym be­to­nu. Są to ele­men­ty ma­ło­ga­ba­ry­to­we przy­sto­so­wa­ne bez­po­śred­nio do bu­do­wy, przez co ich mon­taż jest pro­sty i ła­twy. Fak­tu­ra ele­wa­cyj­na muru po­przez struk­tu­rę be­to­nu, zbli­żo­na jest optycz­nie do fak­tu­ry pia­skow­ców. Od­po­wied­nio uło­żo­ny i wkom­po­no­wa­ny w oto­cze­nie, a na­stęp­nie „o­bło­żo­ny”” zie­le­nią daje moż­li­wość stwo­rze­nia cie­ka­wej i ory­gi­nal­nej ar­chi­tek­tu­ry. ZA­STO­SO­WA­NIE: przy bu­do­wie mur­ków ogro­dze­nio­wych (za­bu­do­wa ni­ska)) ta­ra­sów, za­bu­do­wie skarp i ogro­dów skal­nych oraz zjaz­dów do ga­ra­żu itp.
WAGA:

12,5 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

120

WAGA PALETY:

1.500 kg