STYL-BET PRODUCENT MAŁEJ ARCHITEKTURY- Popielnica "Multi" - betonowe popielnice miejskie, betonowe donice parkowe, popielnice z betonu producent
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Inne produkty z betonu płukanegoPopielnica Ø 49 x 79 cm

Ø 49 x wys. 79 cm


Pro­dukt na od­pad­ki pa­pie­ro­so­we z prze­zna­cze­niem dla miejsc do tego celu wy­zna­czo­nych ad­mi­ni­stra­cyj­nie. Mi­sę na­le­ży wy­peł­nić pia­skiem, a me­ta­lo­we sit­ko za­kła­da­ne na pia­sek, po­zwa­la na szyb­sze oczysz­cze­nie misy z od­pad­ków. Po­piel­ni­ca po­sia­da otwór o śred­ni­cy 50 mm, umoż­li­wia­ją­cy sta­bil­ne po­sa­do­wie­nie na pod­ło­żu oraz pla­sti­ko­wą ela­stycz­ną rur­kę od­pro­wa­dza­ją­cą nad­miar wód z opa­dów at­mos­fe­rycz­nych.
WAGA:

85 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

6

WAGA PALETY:

170 kg