STYL-BET PRODUCENT MAŁEJ ARCHITEKTURY- Punkt czerpania wody typ A - betonowe punkty czerpania wody, miejskie punkty czerpania wody
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Inne produkty z betonu płukanegoPunkt czerpania wody typ A

130 x 140 x wys.127 cm


Ofer­ta obej­mu­je dwie wer­sje wzor­ni­cze: typ A - kwa­dra­to­wy ze­spo­lo­ny oraz typ B - z mi­są owal­ną, jak rów­nież osob­nym po­stu­men­tem za­opa­trzo­nym w kran czer­pal­ny. Oby­dwa mo­de­le za­opa­trzo­ne są w za­wo­ry z cza­so­wym wy­pły­wem wody na 15se­kund lub ich wie­lo­krot­ność, co umoż­li­wia wy­god­ny i pro­sty po­bór wody. Na uwa­gę za­słu­gu­je fakt, że za­rów­no typ A jak i typ B wy­ko­na­ne są z kru­szyw na­tu­ral­nych w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go, co gwa­ran­tu­je od­por­ność na czyn­ni­ki at­mos­fe­rycz­ne, wy­so­ki stan­dard wy­koń­cze­nia oraz no­wo­cze­sny de­sign. Obie wer­sje pro­duk­tu po­wsta­ły w od­po­wie­dzi na po­trze­by ryn­ku.
WAGA:

1.500 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

1

WAGA PALETY:

1.500 kg