You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Inne produkty z betonu płukanegoStojak rowerowy pojedynczy

60 x 24 x wys.21 cm


Pre­zen­to­wa­ny sto­jak ro­we­ro­wy ofe­ro­wa­ny jest w wer­sji po­je­dyn­czej tzw. solo oraz w wer­sji ze­spo­lo­nej tj. w ilo­ści dwóch lub wię­cej, łą­czo­ny w czę­ści czo­ło­wej łącz­ni­ka­mi oc (pro­du­ko­wa­ny wy­łącz­nie na za­mó­wie­nie). Pro­po­zy­cja wy­ko­rzy­sty­wa­na naj­chęt­niej jako uzu­peł­nie­nie te­re­nów ze­wnętrz­nych, wszel­kie­go ty­pu obiek­tów uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej.
WAGA:

45 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

18

WAGA PALETY:

810 kg