You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Inne produkty Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO


Lampa Plan skos wykonana w technologii betonu architektonicznego

Lampa "Plan skos" deco

24 x 32 x wys. 26 cm

Nowoczesna lampa zewnętrzna Plan skos, wykonana w technologii betonu architektonicznego. Moc­na a za­ra­zem pro­sta i no­wo­cze­sna kon­struk­cja po­zwa­la sto­so­wać je w prze­strze­ni pu­blicz­nej wy­bie­ra­jąc spo­śród dwóch ty­pów fron­tów lamp (PLAN GLAS­S) — osło­na z har­to­wa­ne­go szkła lub ze sta­li nie­rdzew­nej — (PLAN STE­EL). Wy­ko­na­ne z be­to­nu opra­wy mo­gą być mon­to­wa­ne w do­wol­nych ty­pach wy­koń­cze­nia te­re­nu: na po­wierzch­niach po­kry­tych ele­men­ta­mi ce­ra­micz­ny­mi, z ka­mie­nia lub na traw­ni­kach. Wy­ko­na­ne z od­por­nych ma­te­ria­łów prze­zna­czo­ne są do dłu­go­trwa­łe­go uży­cia w róż­nych wa­run­kach kli­ma­tycz­nych. Za­sto­so­wa­ny w lam­pach no­wo­cze­sny wie­lo­le­do­wy ze­spół elek­tro­nicz­ny po­zwa­la uzy­skać moc­ne świa­tło przy ni­skim zu­ży­ciu ener­gii — tyl­ko 19 W. W ofercie firmy STYL-BET znajdują się również lampy Plan w wariancie maxi oraz mini.

WAGA:

12 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

?

WAGA PALETY:

?