You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGODonica "Roza 160"

160 x 160 x wys. 110 cm


Do­ni­ca Roza 160 cha­rak­te­ry­zu­je się du­ży­mi wy­mia­ra­mi, któ­re po­zwa­la­ją na swo­bod­ne umiesz­cze­nie w niej krze­wów czy na­wet mniej­szych drzew. Bo­ga­ta gama ko­lo­rów kru­szyw w ja­kiej do­stęp­na jest Roza, uła­twia jej wkom­po­no­wa­nie w każ­dą więk­szą prze­strzeń, np. pla­ce czy dep­ta­ki.
WAGA:

2.800 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

Paleta specjalna

WAGA PALETY:

Paleta specjalna