You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KOSZE ULICZNE Z BETONU PŁUKANEGOKosz "Prima" 70 ltr

59 x wys. 80 cm


Ko­sze ulicz­ne „PRI­MA” po­sia­da­ją kształt ścię­te­go ośmio­kąt­ne­go stoż­ka bez dna, z cha­rak­te­ry­stycz­ną za­ła­ma­ną kra­wę­dzią o ką­cie 45 stop­ni, wspól­ną dla wszyst­kich wy­ro­bów z se­rii PRI­MA. Ofer­ta za­wie­ra trzy wiel­ko­ści ko­sza 40, 70 i 90 li­trów, każ­dy z wkła­dem na od­pad­ki, wy­ko­na­nym z bla­chy ocyn­ko­wa­nej, z jed­ną po­piel­nicz­ką. Du­ża pod­sta­wa ko­sza i jego cię­żar czy­ni go sta­bil­nym i od­por­nym na dzia­ła­nie wan­da­li­zmu. Gwa­ran­cja 5 lat na be­ton oraz trwa­łość fak­tu­ry kru­szy­wo­wej, wkład oc ob­ję­ty jest gwa­ran­cją 12 mie­się­cy.
WAGA:

250 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

4

WAGA PALETY:

1.000 kg