You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Inne produkty z betonu płukanegoElementy oporowe L

150 x 30 x wys.60 cm / 150 x 40 x wys.80 cm / 150 x 50 x wys.100 cm


Ele­ment opo­ro­wy „L” znaj­du­je za­sto­so­wa­nie jako ścian­ka do za­go­spo­da­ro­wa­nia wszel­kich róż­nic te­re­nu (tak­że sztucz­nych) do bu­do­wy par­kin­gów. Po­przez swo­je wa­lo­ry prak­tycz­ne i es­te­tycz­ne da­ją się wkom­po­no­wać w każ­de oto­cze­nie. Pro­po­no­wa­ne ele­men­ty opo­ro­we upięk­sza­ją i uatrak­cyj­nia­ją każ­dy po­mysł za­bu­do­wy ma­łej ar­chi­tek­tu­ry.
WAGA:

370 / 425 / 480 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

3 / 3 / 3

WAGA PALETY:

1.110 / 1.275 / 1.440 kg