You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Inne produkty z betonu płukanegoFontanna Źródełko

Ø 80 x wys. 45 cm


Ory­gi­nal­na for­ma upięk­sze­nia te­re­nu, mo­że być wy­ko­rzy­sta­na na traw­ni­kach lub jako ele­ment de­ko­ra­cyj­ny na cią­gach pie­szych. Za­mknię­ty obieg wody w efek­cie sta­no­wi do­sko­na­łą kom­po­zy­cję z wie­lo­barw­no­ścią kru­szyw wy­ko­rzy­sta­nych w ele­men­tach fon­tan­ny.
WAGA:

470 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

1

WAGA PALETY:

470 kg