You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

INNE PRODUKTY Z BETONU PŁUKANEGO


Betonowa okładzina wykończeniowa wykonana w technologii betonu płukanego.

Okładzina wykończeniowa gr. 2,5 cm

25 x 12,5 x 2,5 cm

Okła­dzi­na gr. 2,5 cm ma za­sto­so­wa­nie przy wy­kań­cza­niu pio­no­wych po­wierzch­ni ele­men­tów bu­dyn­ków, co­ko­łów, ścian, słu­pów itp. Ze wzglę­du na jej wy­mia­ry i du­ży wy­bór ko­lo­ru ist­nie­je moż­li­wość ukła­da­nia jej w róż­ne wzo­ry. Jest ła­twa w mon­ta­żu (klej do te­ra­ko­ty) i ob­rób­ce (do­ci­na­nie tar­cza­mi do be­to­nu). Jed­no­cze­śnie dzię­ki tech­no­lo­gicz­ne­mu pro­ce­so­wi pro­duk­cji jest trwa­łym ele­men­tem de­ko­ra­cyj­nym. Zobacz także: schody ażurowe, schody parterowe oraz betonowe stopnie schodowe wykonane w technologii betonu płukanego.