You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Inne produkty z betonu płukanegoPiaskownica KR 2065

210 x 210 x wys.36 cm


Pia­skow­ni­ce KR 2065 to ofer­ta dla mniej­szych grup użyt­kow­ni­ków w ilo­ści od 1 do 4 osób. Do­sto­so­wa­ne są w ze­sta­wie go­to­wym do mon­ta­żu w nie­zwy­kle szyb­kim cza­sie. Po­sia­da­ją sze­ro­ki bla­t-sie­dzi­sko do­star­cza­ny w po­sta­ci zło­żo­nej, go­to­wej do użyt­ko­wa­nia, po­zwa­la­ją­cy na du­żą swo­bo­dę ru­chów dziec­ka i sta­no­wią­cy nie­skrę­po­wa­ne miej­sce do za­ba­wy, wy­ko­na­ny z tar­ci­cy igla­stej od­po­wied­nio im­pre­gno­wa­ny w ko­lo­rach uza­leż­nio­nych od do­bo­ru kru­szy­wa do ele­men­tów be­to­no­wych two­rzą­cych kon­struk­cję pia­skow­nic. Cha­rak­te­ry­stycz­ny dla tego wy­ro­bu jest fakt nie­zwy­kłej pro­sto­ty mon­ta­żu kon­struk­cji, co daje moż­li­wość na przy­kład: użyt­ko­wa­nia miej­sco­we­go w okre­ślo­nym cza­sie. Wy­so­ka ja­kość i za­sto­so­wa­ne w tech­no­lo­gii ko­lo­ro­we kru­szy­wa mi­ne­ral­ne na­da­ją wy­ro­bo­wi wy­so­kie wa­lo­ry es­te­tycz­ne po­zwa­la­ją­ce do­sto­so­wać się nie­mal­że do każ­de­go wy­stro­ju te­re­nu ze­wnętrz­ne­go­.
WAGA:

389 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

5

WAGA PALETY:

1.945 kg