You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGODonica "Rosel" deco

40 x 40 x wys. 45 cm

To najmniejsza donica z betonu architektonicznego dostępna w ofercie firmy STYL-BET. Jej no­wo­cze­sny de­sign z pew­no­ścią za­in­te­re­su­je zwo­len­ni­ków współ­cze­snych kształ­tów. Pro­sto­ta for­my, su­ro­wość ma­te­ria­łu i wy­so­ka ja­kość wy­koń­cze­nia, two­rzą es­te­tycz­ny ele­ment ar­chi­tek­tu­ry miej­skiej. Z od­po­wied­nio do­bra­ną ro­ślin­no­ścią pod­kre­śli ele­gan­cję i styl da­ne­go frag­men­tu prze­strze­ni. W ofercie firmy znajdują się także donice w innych kształtach: kwadratowe, prostokątne, okrągłe oraz betonowe kwietniki ramowe.

WAGA: 75 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 6
WAGA PALETY: 450 kgWzory i kolory:

Beton biały
Beton szary
Beton barwiony
Beton malowany