You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

WARUNKI GWARANCJI PDF

Drawsko Pomorskie 24.10.2019

WARUNKI GWARANCJI

1. Przedmiotem gwarancji są wyroby gotowe zawarte w cenniku - ofercie wyprodukowane i zakupione w firmie Styl-Bet Jurewicz i Paradowski Spółka Jawna, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Starogrodzka 38, która jest gwarantem ich jakości.
2.Styl-Bet ponosi odpowiedzialność za wady tkwiące w wyrobach w okresie liczonym od daty zakupu znajdującej się na dowodzie zakupu:
     • dla wyrobów betonowych z częścią użytkową płaszczyzn poziomych, tj. stopnie schodowe, płyty spocznikowe, okładziny schodów, płyty chodnikowe i brukowe itp.: 36 miesięcy
     • dla pozostałych wyrobów betonowych małej architektury: 60 miesięcy
     • dla elementów składowych występujących w wyrobie gotowym wykonanych z drewna: 12 miesięcy
     • dla elementów składowych występujących w wyrobie gotowym wykonanych ze stali ocynkowanej: 12 miesięcy
     • dla elementów składowych występujących w wyrobie gotowym wykonanych z kompozytu: 10 lat
3.Gwarancja obejmuje wady wyrobu zgłoszone przed upływem okresu gwarancji.
4.Gwarancja będzie rozpatrywana po przedstawieniu przez kupującego ważnego dowodu zakupu wyrobu z datą sprzedaży reklamowanego wyboru (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz po pisemnym zgłoszeniu wady wyrobu z opisem wady, oraz materiałem fotograficznym.
5. Gwarancja obejmuje nieodpłatną naprawę lub wymianę wadliwych elementów jeżeli usterka powstała z przyczyn zależnych od producenta, w tym wad produkcyjnych i materiałowych.
6. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez producenta, który stwierdzi czy wada nie wystąpiła z winy klienta bądź podczas transportu do siedziby klienta, z winy przewoźnika.
7. Styl-Bet odmawia przyjęcia reklamacji w przypadku stwierdzenia jej przyczyny innej niż wada materiałowa lub produkcyjna, lub w przypadku stwierdzenia dokonania przeróbek lub napraw. Gwarancja nie obejmuje zdarzeń losowych i innych wynikających z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od produktu a mających wpływ pośrednio takich jak zniszczenia i pękanie produktu powstałe wskutek używania środków odladzających lub mechaniczne odladzanie, wybuchu, osunięcia i ruchów tektonicznych ziemi, upadek statku lotniczego i inne.
8. Nie podlegają reklamacji występujące na powierzchni betonu wykwity wapienne w postaci białego nalotu, które są wynikiem naturalnego elementu dojrzewania betonu.
9. Nie podlega gwarancji drewno które poddane działaniu czynników zewnętrznych, pęka, kurczy się i wypacza, czego nie da się uniknąć nawet przez najbardziej staranny dobór surowca oraz jego obróbkę. Także lazurowanie, lakierowanie czy olejowanie powierzchni drewnianych narażone na wpływy atmosferyczne, czynniki biotyczne i abiotyczne oraz naturalne ścieranie nie mogą zostać uznane za wady produktu. Są to szczególne właściwości drewna, za które producent nie ponosi odpowiedzialności. Aby chronić drewno przed niszczycielskim działaniem czynników zewnętrznych niezbędne jest wykonywanie przez użytkownika okresowych konserwacyjnych prac malarskich minimum raz w roku, a najlepiej dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym – a dla powłoki wykonanej poprzez olejowanie stanowi to wymóg niezbędny.
Ponadto, gwarancja nie obejmuje:
     • wad, które po zamontowaniu są niewidoczne i nie mają wpływu na wartość użytkową,
     • uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego montażu wykonywanego przez Kupującego,
     • przemarzania, wyroszenia i skutków tych zjawisk związanych z niewłaściwa pielęgnacją drewna, niezależnie od sprzedającego spowodowane warunkami klimatycznymi,
     • naturalne zmiany barwy drewna, spowodowane działaniem promieni słonecznych,
     • uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji lub konserwacji produktów (użycie do mycia niewłaściwych środków lub użycie do czyszczenia ostrych narzędzi.)
10. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia wyrobu (lub jego części) spowodowanego jego użytkowaniem.
11. W przypadku przyjęcia gwarancji ujawnione wady zostaną usunięte w sposób właściwy w terminie uzgodnionym z klientem.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
13. Zakup oznacza akceptację wymienionych warunków.
14. Wykorzystanie wyrobu w sposób inny, niż został do tego przeznaczony skutkuje odejściem od uzyskanych warunków gwarancji.
WARUNKI GWARANCJI PDF