You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGODonica "WISA S" deco

45 x 45 x wys. 45 cm

Mniejsza donica z rodziny produktów WISA deco. Jej no­wo­cze­sny de­sign z pew­no­ścią za­in­te­re­su­je zwo­len­ni­ków współ­cze­snych kształ­tów. Pro­sto­ta for­my, su­ro­wość ma­te­ria­łu i wy­so­ka ja­kość wy­koń­cze­nia, two­rzą es­te­tycz­ny ele­ment ar­chi­tek­tu­ry miej­skiej. Z od­po­wied­nio do­bra­ną ro­ślin­no­ścią pod­kre­śli ele­gan­cję i styl da­ne­go frag­men­tu prze­strze­ni. Zobacz także inne produkty z rodziny WISA deco w ofercie firmy STYL-BET: ławka z oparciem, kosz uliczny oraz donica Wisa L. Oferta firmy STYL-BET obejmuje również betonowe donice w innych kształtach: prostokątne, kwadratowe, okrągłe oraz betonowe kwietniki ramowe.

WAGA: 75 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 6
WAGA PALETY: 450 kgWzory i kolory:

Beton biały
Beton szary
Beton barwiony
Beton malowany