You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGO


Mniejsza wersja kwadratowej donicy z rodziny Largo vacant.

Donica "Largo vacant 1"

40 x 40 x wys. 45 cm

Bo­ga­ta ko­lo­ry­sty­ka do­nic oraz no­wo­cze­sne wzor­nic­two do­sko­na­le har­mo­ni­zu­ją z róż­no­rod­ną zie­le­nią. Kształ­ty do­nic po­zwa­la­ją na do­wol­ne kom­po­zy­cje ar­chi­tek­to­nicz­ne za­rów­no na ma­łych jak i du­żych prze­strze­niach. Do­ni­ca do­stęp­na jest tak­że w wer­sji o wy­so­ko­ści 70 cm. W ofercie firmy STYL-BET znajdują się także donice w innych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

WAGA: 90 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 6
WAGA PALETY: 540 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U