You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGO


Donica miejska wykonana w technologii betonu architektonicznego

Donica "Martyna"

Φ 54 x wys. 28 cm

Do­ni­ce se­rii M — do­stęp­ne w czte­rech wer­sjach, cie­ka­wie kom­po­nu­ją się z zie­le­nią oraz oto­cze­niem, sta­no­wiąc istot­ny ele­ment ulic na­szych miast. Przed skle­pem, ka­wiar­nią są ak­cen­tem wejść, two­rząc wi­zy­tów­kę obiek­tu, jego cha­rak­ter i kli­mat, przy­cią­ga­jąc es­te­tycz­nym wy­glą­dem oraz ory­gi­nal­no­ścią swo­jej fak­tu­ry. W ofercie posiadamy również donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe, donice w innych kształtach oraz betonowe kwietniki ramowe

WAGA: 38 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 12
WAGA PALETY: 456 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U