You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGO


Donica OLIVIA wykonana w technologii betonu płukanego, dostępna w bogatej ofercie kolorów kruszyw naturalnych.

Donica "Olivia"

132 x wys. 32 cm

Betonowa donica miejska wykonana w technologii betinu płukanego. Dostępna w bogatej ofercie kolorystcznej. Do­sko­na­ła for­ma uzu­peł­nie­nia oto­cze­nia z moż­li­wo­ścią wy­ko­rzy­sta­nia form zie­lo­nych. Z ła­two­ścią i es­te­tycz­ny­mi efek­ta­mi łą­czy się z ele­men­ta­mi ogro­dzeń, pły­tek, scho­dów i z za­bu­do­wą po­se­sji. W za­leż­no­ści od po­trzeb klien­tów pre­zen­to­wa­ne wiel­ko­ści i for­my do­nic da­ją moż­li­wość za­sto­so­wa­nia ich w sze­ro­kim za­kre­sie. W ofercie firmy STYL-BET znajdują się także donice w innych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

WAGA: 200 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 4
WAGA PALETY: 800 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U