You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGO


Kwadratowa donica miejska wykonana w technologii betonu płukanego

Donica "Renata"

65 x 65 x wys. 100 cm

Jest to do­ni­ca o bar­dzo sta­tecz­nej i so­lid­nej pod­sta­wie, a jed­no­cze­śnie smu­kłej for­mie. Po­przez tę jed­ność geo­me­trii wy­rób cha­rak­te­ry­zu­je głę­bo­kie ko­ry­to, po­zwa­la­ją­ce do­ko­ny­wać na­sa­dzeń z bar­dzo sze­ro­kiej gamy ro­ślin i drze­wek. Za­sto­so­wa­nie wy­ro­bu to wszel­kie te­re­ny ze­wnętrz­ne za­rów­no na­wierzch­nie zie­lo­ne, jak i na­wierzch­nie utwar­dzo­ne. W ofercie firmy STYL-BET znajdują się także donice w innych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

WAGA: 550 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 2
WAGA PALETY: 1100 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U