You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGO


Duża płytka donica miejska z betonu płukanego.

Donica "Romana"

130 x 130 x wys. 30 cm

To do­ni­ca o płyt­kim ko­ry­cie użyt­ko­wym i du­żej po­wierzch­ni do na­sa­dzeń ro­ślin ozdob­nych. Jej sze­ro­ka i pła­ska for­ma daje moż­li­wość za­sto­so­wa­nia na du­żych prze­strze­niach na­wierzch­ni. Swo­im kształ­tem i for­mą do­sko­na­le pa­su­je w ze­sta­wie­niu z do­ni­cą Re­na­ta. W ofer­cie wy­stę­pu­je w peł­nej ga­mie ko­lo­rów i kru­szyw. W ofercie firmy STYL-BET znajdują się także donice w innych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

WAGA: 550 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 2
WAGA PALETY: 1100 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U