You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KOSZE ULICZNE Z BETONU PŁUKANEGO


Kosz uliczny WEGA wykonany w technologii betonu płukanego.

Kosz "Wega" 30 ltr

40 x 40 x wys. 46,5 cm

Kosz uliczny WEGA deco – do­sto­so­wa­ny do ław­ki WEGA za­rów­no wy­mia­ra­mi jak i kształ­tem. Do­brze pre­zen­tu­je się w ze­sta­wie­niu z ław­ką ale i osob­no. Jest to nie­wiel­kiej po­jem­no­ści kosz o pod­sta­wie kwa­dra­to­wej i okrą­głym wkła­dzie z bla­chy ocyn­ko­wa­nej wy­po­sa­żo­nym w po­piel­nicz­kę peł­nią­cą funk­cję uchwy­tu. Nie­du­ża, pro­sta bry­ła ko­sza dys­kret­nie speł­nia­jąc swo­ją głów­ną funk­cję, uatrak­cyj­ni mniej­sze prze­strze­nie uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej a tak­że bu­dyn­ki, do­da­jąc im no­wo­cze­sne­go cha­rak­te­ru. W ofercie firmy STYL-BET znajduje się również kosz WEGA deco wykonany w technologii betonu architektonicznego. Produkujemy również kosze uliczne w innych kształtach np. okrągłe, kwadratowe, prostokątne oraz wielokątne, wykonane w technologii betonu płukanego oraz architektonicznego.

WAGA: 92 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 6
WAGA PALETY: 552 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U