You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KOSZE ULICZNE Z BETONU PŁUKANEGOKosz "Largo" 60 ltr

45 x 40 x wys. 83 cm

Kosz Largo (seria LARGO) o pod­sta­wie pro­sto­ką­ta o wy­mia­rach 40 cm x 45 cm, o po­jem­no­ści 60 l. Za­sto­so­wa­ny wkład z bla­chy ocyn­ko­wa­nej z prze­dłu­że­niem jed­nej ścia­ny two­rzą­cej da­szek, słu­ży rów­nież jako uchwyt do wy­ję­cia go z gniaz­da. Kosz Lar­go po­sia­da atu­ty wszyst­kich pro­du­ko­wa­nych przez nas ko­szy, do­stęp­ny w peł­nej ga­mie ko­lo­rów kru­szyw. Ele­ment ozdob­ny two­rzą drew­nia­ne li­stwy ko­re­spon­du­ją­ce z po­zo­sta­ły­mi wy­ro­ba­mi z se­rii LAR­GO. No­wo­cze­sny wy­gląd tego ko­sza czy­ni go nie­ba­nal­nym wy­po­sa­że­niem te­re­nów uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej. W ofercie firmy STYL-BET znajduje się także kosz LARGO Vacant - kosz LARGO w wersji bez drewna. Produkujemy również kosze uliczne w innych kształtach np. okrągłe, kwadratowe, prostokątne oraz wielokątne, wykonane w technologii betonu płukanego oraz architektonicznego.

WAGA: 150 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 4
WAGA PALETY: 600 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U
Drewno