You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KOSZE ULICZNE Z BETONU PŁUKANEGO


Kosz uliczny MATEO wykonany w technologii betonu płukanego, z wkładem o pojemności 120 ltr.

Kosz Mateo 120 ltr

55 x 69 x wys. 98,5 cm

Kosz uliczny owalny o po­jem­no­ści 120 li­trów, z dasz­kiem i popielnicą. Daszek - po­kry­wa wy­ko­na­na jest z bla­chy ocyn­ko­wa­nej o gru­bo­ści 2 mm (do­stęp­ną w ko­lo­rach z pa­le­ty RAL) oraz zamek, umożliwiający opróżnienie kosza tylko obsłudze. Chro­ni ona przed opa­da­mi at­mos­fe­rycz­ny­mi, oraz za­bez­pie­cza przed wrzu­tem du­żych pa­czek. Do­dat­ko­wo kosz po­sia­da wkład ze stali ocynkowanej. Kształt i waga ko­sza czy­nią go sta­bil­nym, wol­no­sto­ją­cym ele­men­tem wy­po­sa­że­nia te­re­nów ze­wnętrz­nych. Zobacz także kosze uliczne w innych kształtach dostępne w ofercie producenta małej architektury betonowej np. kosze okrągłe, kwadratowe, prostokątne oraz wielokątne.

WAGA: 230 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 2
WAGA PALETY: 460 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U