You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KOSZE ULICZNE Z BETONU PŁUKANEGO


Ośmiokątny kosz uliczny o pojemności 40 ltr, wykonany w technologii betonu płukanego

Kosz "Prima" 40 ltr

56,5 x wys. 69 cm

Ko­sze ulicz­ne „PRI­MA” po­sia­da­ją kształt ścię­te­go ośmio­kąt­ne­go stoż­ka bez dna, z cha­rak­te­ry­stycz­ną za­ła­ma­ną kra­wę­dzią o ką­cie 45 stop­ni, wspól­ną dla wszyst­kich wy­ro­bów z se­rii PRI­MA. Ofer­ta za­wie­ra trzy wiel­ko­ści ko­sza 40, 70 i 90 li­trów, każ­dy z wkła­dem na od­pad­ki, wy­ko­na­nym z bla­chy ocyn­ko­wa­nej, z jed­ną po­piel­nicz­ką. Du­ża pod­sta­wa ko­sza i jego cię­żar czy­ni go sta­bil­nym i od­por­nym na dzia­ła­nie wan­da­li­zmu. Zobacz inne kosze miejskie z serii Prima: PRIMA 70 ltr, PRIMA BIS 70 ltr oraz PRIMA 90 ltr. W naszej ofercie znajdują się również kosze uliczne w innych kształtach np. okrągłe, kwadratowe oraz prostokątne, wykonane w technologii betonu płukanego oraz architektonicznego.

WAGA: 220 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 4
WAGA PALETY: 880 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U