You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KOSZE ULICZNE Z BETONU PŁUKANEGO


Sześciokątny kosz miejski wykonany w technologii betonu płukanego. Pojemność: 45 litrów.

Kosz sześciokątny 45 ltr

44 x wys. 70 cm

Ko­sze ulicz­ne sze­ścio­kąt­ne o po­jem­no­ści 45 li­trów, wy­so­ko­ści 70 cm z wkła­dem z bla­chy ocyn­ko­wa­nej — to re­ali­za­cja po­wsta­ła dla ce­lów wy­po­sa­ża­nia te­re­nów uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej. Za­sto­so­wa­ny wkład z bla­chy ocyn­ko­wa­nej z po­piel­nicz­ką, któ­ra jed­no­cze­śnie słu­ży za uchwyt do wy­ję­cia go z gniaz­da i opróż­nie­nia. Ko­sze ulicz­ne wy­ko­ny­wa­ne są w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go. Zobacz także kosze uliczne w innych kształtach dostępne w ofercie producenta małej architektury betonowej: kosze okrągłe, kwadratowe, prostokątne oraz wielokątne.

WAGA: 110 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 6
WAGA PALETY: 660 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U