You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KWIETNIKI Z BETONU PŁUKANEGO


Betonowe kwietniki ramowe w ykonane w technologii betonu płukanego. Dostępna w bogatej ofercie kolorystycznej, kolorów kruszyw naturalnych

Kwietnik ramowy

73 x 73 x wys. 30 cm / 116 x 73 x wys. 30 cm / 116 x 116 x wys. 30 cm / 206 x 206 x wys. 30 cm


Ze­staw Kwietnik Ramowy to pro­sty i es­te­tycz­nie wy­ko­na­ny w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go ele­ment ma­łej ar­chi­tek­tu­ry, ofe­ro­wa­ny przez STY­L-BET. Na szcze­gól­ną uwa­gę za­słu­gu­je funk­cjo­nal­ność i pro­sto­ta mon­ta­żu. Dzię­ki wa­rian­tom mo­du­ło­wym użyt­kow­nik ma moż­li­wość za­go­spo­da­ro­wa­nia każ­dej prze­strze­ni w spo­sób szyb­ki i cie­ka­wy ar­chi­tek­to­nicz­nie (rów­nież pię­tro). Firma STYL-BET posiada w swojej ofercie bogaty wybór donic w różnych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz donice w innych kształtach.
WAGA: 105/150/200/364 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 7/6/6/2
WAGA PALETY: 735/900/1200/728 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U