You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ŁAWKI Z BETONU PŁUKANEGO


Wega ławka miejska bez oparcia z siedziskiem drewnianym

Ławka "Wega"

190 x 40 x wys. 46,5 cm

Pre­zen­to­wa­ne ław­ki wy­po­sa­żo­ne są w kom­plet ocyn­ko­wa­nych śrub mon­ta­żo­wych, ocyn­ko­wa­ne me­ta­lo­we oku­cia oraz przy­go­to­wa­ne do mon­ta­żu sie­dzi­sko wy­ko­na­ne z drew­na igla­ste­go za­bez­pie­czo­ne im­pre­gna­tem. Ko­lo­ry wy­stę­pu­ją­ce w ele­men­tach drew­nia­nych do wy­bo­ru np: kasz­tan, drew­no eg­zo­tycz­ne­,dąb na­tu­ral­ny. Na za­mó­wie­nie ofe­ru­je­my sie­dzi­ska z kom­po­zy­tów two­rzyw sztucz­nych, któ­rych za­le­tą jest du­ża trwa­łość i od­por­ność na zmien­ne wa­run­ki at­mos­fe­rycz­ne. Ławka dostępna również w technologii betonu architektonicznego. Zobacz również ławki bez oparcia, ławki z oparciem oraz betonowe siedziska.

WAGA:

300 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

3

WAGA PALETY:

900 kg