You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ŁAWKI Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO


Stylowa ławeczka z betonou architektonicznego w nowoczesnym stylu

Ławka "Cube 41" deco bez oparcia

41 x 41 x wys. 45 cm

Prezenowana ławka jest no­wym wcie­le­niem be­to­nu ar­chi­tek­to­nicz­ne­go w czy­stej po­sta­ci. Cha­rak­te­ry­zu­je je pro­sto­ta, ele­gan­cja i uni­wer­sal­ność, dzię­ki cze­mu znaj­dzie za­sto­so­wa­nie w wie­lu ty­pach cią­gów pie­szych i te­re­nów zielo­nych. Wy­bar­wie­nia to ko­lo­ry ba­zo­we be­to­nu - sza­ry i bia­ły na ba­zie tych ce­men­tów, oraz bar­wio­ne w ma­sie z uży­ciem ko­lo­ry­sty­ki pig­men­tów do be­to­nu lub ma­lo­wa­ne we­dług pa­le­ty RAL dla po­trzeb Klien­ta. Ławka wyposażona została w drewniane siedzisko. W ofercie firmy znajduje się także wersja bez odeskowania. Zobacz również ławki z oparciem, ławki bez oparcia, betonowe siedziska i stoły parkowe.

WAGA: 165 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 4
WAGA PALETY: 660 kgWzory i kolory:

Beton biały
Beton szary
Beton barwiony
Beton malowany
Drewno