You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SCHODY Z BETONU PŁUKANEGO


Betonowe okładziny stopni schodowych.

Okładzina stopni schodowych w płycie gr. 5cm


Pro­du­ko­wa­ne na ba­zie su­row­ców na­tu­ral­nych tj. żwi­ry i gry­sy, za­pew­nia trwa­łość i od­por­ność na ście­ra­nie. Barw­ne su­row­ce two­rzą ład i har­mo­nię. Ist­nie­je moż­li­wość pre­fa­bry­ko­wa­nia okła­dzin rów­nież w po­sta­ci płyt o wy­mia­rach max. 130 x 120 cm. Okła­dzi­ny stop­ni scho­do­wych wy­ko­nu­je­my na za­mó­wie­nia in­dy­wi­du­al­ne, co daje moż­li­wość do­sto­so­wa­nia się do po­trzeb klien­ta — rów­nież w kształ­tach. Zobacz także: schody ażurowe, schody parterowe oraz betonowe stopnie schodowe.