You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SCHODY Z BETONU PŁUKANEGO


Nowoczesne schody ażurowe półokrągłe z betonu

Schody ażurowe trzybelkowe półokrągłe

od 1 do 6 stopni

Scho­dy ze­wnętrz­ne ażu­ro­we pół­okrą­głe trzy­bel­ko­we to nowoczesne schody betonowe wykonane w technologii betonu płukanego. Za­sto­so­wa­ne su­row­ce — na­tu­ral­ne kru­szy­wa mi­ne­ral­ne w sze­ro­kim wy­bo­rze ko­lo­ry­stycz­nym — w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go speł­nia­ją pod­sta­wo­we wy­ma­ga­nia użyt­ko­we: od­por­ność na ście­ra­nie, an­ty­po­śli­zgo­wość, mro­zo­od­por­ność, ła­twość w utrzy­ma­niu czy­sto­ści. Wszyst­kie ele­men­ty skła­do­we scho­dów są zbro­jo­ne, a środ­ka­mi tech­nicz­ny­mi do ich łą­cze­nia są za­pra­wy kle­jo­we do­stęp­ne na ryn­ku. Pod­czas pre­fa­bry­ka­cji wy­ro­bu ist­nie­je moż­li­wość mon­ta­żu w be­to­nie wy­cie­ra­czek i otwo­rów do ba­lu­strad lub in­nych. W ofercie firmy STYL-BET znajdują się również inne warianty schodów ażurowych -jednobelkowe, dwubelkowe oraz trzybelkowe proste. Zobacz także: schody parterowe, okładziny stopni schodowych oraz betonowe stopnie schodowe.