You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

STOPNIE Z BETONU PŁUKANEGO


Stopnie schodowe oraz inne elementy małej architektury betonowej od jej producenta firmy STYL-BET

Stopnie schodowe proste
grubość 6,5/8 cm

długość max stopnia o 240 cm

Stop­nie scho­do­we pro­du­ko­wa­ne są wy­łącz­nie na in­dy­wi­du­al­ne zle­ce­nie Klien­ta. Pro­po­nu­je­my je w dwóch wer­sjach: pod­sta­wo­wej i spe­cjal­nej. Wer­sja pod­sta­wo­wa to sto­pień w kształ­cie pro­sto­ką­ta lub kwa­dra­tu o gru­bo­ści 6,5 i 8 cm. Wer­sja spe­cjal­na obej­mu­je wszyst­kie inne wzo­ry, kształ­ty i do­dat­ki uzgod­nio­ne z Klien­tem przed pro­ce­sem pre­fa­bry­ka­cji. Stwo­rzy­li­śmy moż­li­wość po­ro­duk­cji in­nych cie­ka­wych wzo­rów i do­sto­so­wa­nia się do wy­mo­gów Klien­ta. Zobacz także: schody ażurowe, schody parterowe oraz okładziny stopni schodowych.


RYSUNKI TECHNICZNE:


WAGA:

WAGA SOPNIA GR. 6,5 CM (kg/m^2):

150 kg

WAGA SOPNIA GR. 8 CM (kg/m^2):

180 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA)/WAGA PALETY:

zależnie od dł. i szer.