You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

OgrodzeniaOgrodzenia modułowe element słupka ogrodzeniowego


Stan­dar­do­wy ele­ment o wy­mia­rach 30x30x17,5 cm po­zwa­la na uzy­ska­nie słup­ka ogro­dze­nio­we­go o do­wol­nej wy­so­ko­ści­. Moż­na rów­nież wy­ko­nać otwo­ry do umiesz­cze­nia urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych, np. do­mo­fo­nu. Eks­klu­zyw­nym uzu­peł­nie­niem słup­ka ogro­dze­nio­we­go mo­że być po­kry­wa pro­sta lub ko­per­to­wa 35x35 cm. Przę­sło mię­dzy­słup­ko­we mo­że przy­bie­rać do­wol­ną dłu­gość dzię­ki mo­du­ło­wej bu­do­wie z pu­sta­ków mię­dzy­słup­ko­wych o dwóch dłu­go­ściach: 50 cm i 25 cm. Do­dat­ko­wo za uzu­peł­nie­nie przę­sła mo­gą słu­żyć po­kry­wy mię­dzy­słup­ko­we — ko­per­to­wa lub pro­sta — o dłu­go­ści 50 cm lub 100 cm. Moż­li­we są też inne wer­sje do­stęp­ne na za­mó­wie­nie.