You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGODonica "Maryla 2" deco

Φ 115 x wys. 80 cm

Pod wzglę­dem kształ­tu to bliź­nia­cza sio­stra do­ni­cy Maryla. Róż­ni się tym, że po­sia­da dno i wy­ko­na­na jest w be­to­nie ar­chi­tek­to­nicz­nym. Dzię­ki temu do­ni­ca ta na­bra­ła zu­peł­nie no­we­go, współ­cze­sne­go cha­rak­te­ru. Roz­miar i waga do­ni­cy czy­ni MA­RY­LĘ 2 bar­dzo wy­trzy­ma­łym i sta­bil­nym ele­men­tem wy­po­sa­że­nia prze­strze­ni pu­blicz­nej. Pro­sto­ta kształ­tu i jed­no­cze­sna ele­gan­cja, doda uro­ku umiesz­czo­nej w do­ni­cy ro­ślin­no­ści i uatrak­cyj­ni miej­ski kra­jo­braz. Zobacz również donice w innych kształtach dostępne w ofercie producenta małej architektury betonowej - firmy STYL-BET: donice prostokątne, donice kwadratowe, donice okrągłe, donice o niestandardowych kształtach oraz betonowe kwietniki ramowe.

WAGA: 620 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 1
WAGA PALETY: 620 kgWzory i kolory:

Beton biały
Beton szary
Beton barwiony
Beton malowany